PANDVOORWAARDEN

PANDAKTE

 1. Cliënt, hierna te noemen pandgever, verbindt zich hierbij tot het verpanden van de roerende zaak/zaken zoals op de voorzijde van deze overeenkomst vermeldt aan Cash Converters Den Haag B.V., hierna te noemen pandhouder.
 2. Pandhouder aanvaardt de in vuistpand gegeven roerende zaak/zaken. 
 3. Pandgever verklaart hierbij dat hij bevoegd is over de betreffende roerende zaak/zaken te beschikken. Pandgever verklaart voorts dat hij 18 jaar of ouder is en niet onder curatele of bewind staat. Mocht hier op enig moment verandering in komen of mocht het faillissement of de schuldsanering van pandgever aangevraagd worden, dan wel ten laste van pandgever beslag worden gelegd, dan zal pandgever pandhouder daarover binnen twee dagen nadat pandgever met deze wijziging bekend is geworden, schriftelijk informeren. 
 4. Pandgever verklaart voorts dat hij vrij over de zaak/zaken kan beschikken en er geen andere beperkte rechten op de zaak/zaken rusten, zoals een ander pandrecht of een eigendomsvoorbehoud. Pandgever is zich ervan bewust dat hij vanaf het moment van inpandgeving niet langer bevoegd is tot het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot de zaak/zaken, zoals verkoop van de zaak/zaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pandhouder. 
 5. De verpanding strekt tot zekerheid van de voldoening van de vordering van pandhouder. Deze vordering is het door pandgever van pandhouder ontvangen verpandingsbedrag (zie voorzijde van deze overeenkomst) vermeerderd met de contractuele rente van 4,5 % rente per maand en eventueel door pandhouder te maken kosten van bewaring en/of onderhoud.
 6. Betaling van het onder 5 bedoelde bedrag dient plaats te vinden binnen de op de voorzijde van deze overeenkomst vermelde termijn van verpanding. Op het moment van afhalen van het verpande goed dient pandgever het origineel van deze overeenkomst en een geldig legitimatiebewijs aan pandhouder te tonen, bij gebreke waarvan de zaak/zaken niet worden afgegeven. 
 7. Indien pandgever niet binnen de op de voorzijde van deze overeenkomst vermelde termijn tot terugbetaling van het onder 5 bedoelde bedrag vermeerderd met de vervallen rente is overgegaan, en/of op het moment van afhalen niet in staat was het origineel van deze overeenkomst niet tonen en/of geen geldig legitimatiebewijs kon worden getoond, wordt pandhouder eigenaar van de aan hem verpande zaak/zaken zonder dat enige verdere rechtshandeling vereist is. Vanaf dat moment is hij gerechtigd zonder nadere aankondiging tot verkoop van de in pand gegeven zaak/zaken over te gaan. De kosten van de verkoop komen voor rekening van pandgever en zullen (naast de hoofdsom en de verschuldigde rente) op de opbrengst in mindering worden gebracht. Is de opbrengst onvoldoende dan behoudt pandhouder voor het niet betaalde deel, een vordering op pandgever.
 8. Pas nadat de volledige vordering van pandhouder is voldaan, kan de zaak opnieuw in pand gegeven worden. 
 9. Pandhouder is niet aansprakelijk voor enige schade aan of het op enigerlei wijze verloren gaan of in waarde verminderen van de in pand gegeven zaak/zaken, tenzij de beschadiging of het tenietgaan, dan wel de waardevermindering te wijten is aan de opzet of grove nalatigheid (door pandgever te bewijzen) van pandhouder. In dat geval is de maximale aansprakelijkheid van pandhouder beperkt tot de hoogte van het aan pandgever uitbetaalde verpandingsbedrag.
 10. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 11. Pandhouder verwerkt persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Voor de meest recente privacyverklaring zie de verklaring in onze winkel of op www.cashconverters.nl.